söndag 27 mars 2011

Svininfluensan: efterspelet

OBS långt inlägg:
"Kampanjen [för massvaccinering] har i realiteten varit så hårdför och ideologisk att ingen tillåtits att ifrågasätta den officiella linjen. Att göra det anses inte bara oansvarigt utan också illasinnat och osolidariskt. Styrkorna har sålunda effektivt samlats in och kritiska röster tystats. En vettig diskussion har knappt gått att föra."

Så sa Inger Atterstam, Svenska Dagbladets medicinreporter, i en artikel i oktober förra året. Och hon har ju helt rätt. Kritiska läkare hotades med avsked/omplacering eller belades med munkavle. Alla andra kritiker stämplades som vaccinfobiker, anti-vaccin-lobby o.dyl. Kan man då förvänta sig någon självkritik från t.ex. media eller socialstyrelsen/SMI i de efterföljande rapporterna och analyserna? Nej, det kan man inte.

Symptomatiskt är att pressen bara förmedlade pressmaterialet från presskonferensen där socialstyrelsens rapport lanserades. DNs kommentar var t.ex. att "Bedömningen om det var rätt eller fel att slå på stora vaccinationstrumman måste göras utifrån vad man visste då [Mexico och fågelinfluensa] – inte vad man vet nu. Och då är slutsatsen att beslutet var klokt."

Inte konstigt att slutsatsen blir den när journalisterna blivit till "jasägare som referera och citerar i stället för att ifrågasätta och ha en egen uppfattning" och "går alla åt samma håll" (1) Eller som det står i Göteborgs universitets rapporter: ”[mediernas rapportering blir] bekymmersam för samhällets medborgare [och] journalistikens legitimitet, och i förlängningen även för ett av det demokratiska samhällets fundament". (2)

Något som f.ö. verkligen borde bekymra MSB m.fl. För när vi tror oss vara skyddade från att upprepa 30-talets masshysteri, så visar om något, pressens och berörda myndigheters agerande kring svininfluensan, hur lätt det är att marschera i takt, säga ja och bara lyda order. Och "jasägarna är i majoritet"...

Så kanske inte förvånande att man bara körde på med vaccineringen. Trots att det redan före beslutet om vaccineringen var uppenbart att det var bortkasatade pengar och tid. För man vet ju egentligen inte om influensavaccin fungera överhuvudtaget. Analyser av den forskning som finns, visar att det inte finns några bevis för effekt. Orsaken till beslutet om massvaccinering var bl.a. jämförelser -- på oklara grunder -- med spanska sjukan (3). Trots att detaljerade studier visat att spanska sjukan främst drabbade fattiga, vilket antyder andra underliggande orsaker, t.ex. undernäring. Den höga dödligheten kan även ha berott på dåtidens behandling med massiva, faktiskt dödliga, salicylsyre-doser, snarare än viruset.

Dessutom är bara 7-15% av det vi i vardagligt tal kallar influensa orsakad av influensavirus. Övriga 85-93% orsakas av bortåt 200 andra mikroorganismer. (4) Men “Vi förväntas förbereda oss för någon sorts pandemi, eftersom influensajägarna, de som tjänar pengar på att studera influensa, ständigt behöver nya anslag och därför måste övertyga pengagivarna om behovet att mota den kommande digerdöden." (5)

Innehåll
Socialstyrelsens rapport
Pandemin & WHO
Vaccinets effekt
Förvärrade influensavaccin svininfluensan?
Hemliga experter och hemliga data
Evidens saknas
Intressekonflikter och korruption
Gränsåtgärder och skolstängningar

Socialstyrelsens rapport
Nå, men vad stod då i den nästan 400 sidor långa rapporten från socialstyrelsen, SMI och MSB? Ja det mesta handlade om hur bra planeringen var. Att man lyckats sprida vaccindoserna. Att samarbetet myndigheter emellan fungerat förvånansvärt bra etc etc. Att man kan förbättra här och där o.s.v. Alltså rätt självgott självberöm och så klart inga större fel. Själva vaccinet och beslutet för vaccinering berörs relativt kort. Och man dunkar sig givetvis i ryggen för ett bra beslut ur ”ett belsutsanalytiskt perspektiv”, eftersom staten då skulle ha sparat pengar om influensan hypotetiskt utvecklats enligt gjorda simuleringar.

"De enskilda svaren vägdes samman till följande gemensamma sannolikhetsskattning rörande allvarlighetsgrad: mild 29 procent, medel 42 procent, allvarlig 29 procent. Sannolikheten för att vaccinet skulle levereras till Sverige enligt tidsplanen uppgavs till 75 procent (ja) och 25 procent (nej). Kostnaden som användes för varje utfall, markerad med en blå triangel (resultatnod), hämtades från simuleringarna med Mikrosim. För ett medelallvarligt utbrott antogs ett medelvärde av mild och allvarlig. Den förväntade kostnaden för massvaccination blev 8,9 miljarder kr medan den förväntade kostnaden för att inte vaccinera uppgick till 12,9 miljarder kr. Ur ett beslutsanalytiskt perspektiv fattades alltså ett riktigt beslut." (6, sida 91)

Det där lät ju bra eller hur: "gemensam sannolikhetsskattning", "förväntad kostnad" högre än vaccinmiljarderna och "beslutsanalytiskt perspektiv". Fina ord. Jämförelser med inbillade kostnader! Simuleringar 'gubevars'. Seriöst värre eller hur? Men skit in = skit ut som bekant.

Slutsatserna var ju f.ö. givna i förväg. Redan innan rapporten författas skriver socialstyrelsen. SMI och MSB i DN: ”Skulle vi ha handlat annorlunda vid en motsvarande situation med den erfarenhet vi har i dag? Nej…” Så det var ju raka besked till de som skulle skriva de olika delarna av rapporten. Det handlade mest om att med många ord skriva det som förväntades och sitta still i båten.

Jämför detta med den skarpa kritiken i en dragning för EU-parlamentet: "Föredraganden anser att utvärderingen av hur H1N1-influensan hanterats i Europa visar på ett första grundläggande problem: bristen på en oberoende utvärdering från våra nationella och/eller europeiska hälsomyndigheter och följaktligen oförmågan att, i bästa möjliga mån och i realtid, anpassa folkhälsoåtgärderna till den faktiska kliniska och epidemiologiska statistik som finns.” (9)

De stora frågorna om skillnaden mellan WHO och SMIs bedömningar och verkligheten lämnas därhän. Inte ett ord nämns. Som Tom Jefferson säger: "det finns vissa människor som år efter år gör prognoser som bara blir sämre och sämre. Inga av dessa prognoser har infriats, men de fortsätter ändå att göra dem." "WHO, smittskyddsläkare, virologer och läkemedelsindustrin. De som byggt maskineriet kring pandemin som [ständigt] snart är över oss. Och det är mycket pengar, inflytande, karriärer som står på spel. Ja hela institutioner!" (8)

Som Einstein sa "Trosviss respekt för auktoriteter är sanningens värsta fiende".

Pandemin & WHO
Socialstyrelsen fortsätter i en annan del av rapporten med att påstå att: "En pandemi uppfyller potentiellt alla dessa kriterier [för att vara en kris på samhällsnivå], influensa A(H1N1) 2009 utgjorde inget undantag, den var utan tvekan en händelse som kunde drabba många människor och stora delar av samhället." (6, sida 11) "Även om konsekvenserna på samhällsviktiga verksamheter så här i efterhand kan konstateras som obetydliga, och pandemin i sig som mild, så hotade den initialt grundläggande funktioner i samhället." (6, sida 19)

Ehh WTF, vadå? Och vadå initialt? Likt anställda vid Orwells sanningsministerium som förvillar med dubbelspråk, försöker man tuta i oss att svininfluensan var ett hot. Och hur kan man få det till att en pandemi automatikst är en kris på samhällsnivå? Betydelsen av ordet pandemi är i strikt mening en sjukdom som berör stora geografiska områden och som inte är regelbundet återkommande (d.v.s. ”ny”). That's it. Har inget med samhällskris, risk och fara att göra.

En av orsakerna till den omfattande kritiken mot WHO inom EU är just att WHO gjorde ett liknande trick. För att kunna definiera svininfluensan som en allvarlig pandemi strök man kraven på mycket smittsam (virulent) sjukdom med "enormt insjuknande" och "enorm dödlighet" (4a) för vilken hela befolkningen saknar immunitet! Svininfluensan uppfyllde ju definitivt inga av dessa kriterier, vilket WHO visste: “H1N1 presently causes mainly mild illness, with few deaths”.

Så WHO måste hitta en lösning och sim-sala-bim så strök man alltså kraven på ingen immunitet, enorm dödlighet och insjuknande och införde de diffusa begreppen fler fall än vanligt och mild, medelsvår och svår. Och klassade sedan svininfluensan som medelsvår.

Vaccinets effekt
(News flash socialstyrelsen har stoppat pandremix-vaccinet till barn p.g.a. allvarliga neurologiska biverkningar: narkolpesi.)

Vad gäller vaccinets effekt och säkerhet så tycker man i den svenska rapporten att det fungerade och var säkert, vilket upprepas i lite här och var i rapporten med lite varierande ord och skäl.

"Under hösten 2009 blev det klart att vaccinet var effektivare än förväntat och för de flesta grupper behövdes endast en dos vaccin för ett bra skydd." (6, sida 10)

Att man använde en dos är alltså ett bevis för effekt för vaccinet. Möjligheten att det skulle kunna bero på att svininfluensan var en obetydlig sjukdom, föresvävar dem inte. Och trots att det var uppenbart både före vaccineringsnojan och efter, eftersom ovaccinerade länder inte drabbades, så berörs detta inte någonstans i rapporten. Utan påståendena om effekt, ofta rätt diffusa och med tolkningsutrymme, upprepas upprepade gånger.

T.ex. påstår man att "Vaccinationerna som kunde inledas redan vecka 42 har sannolikt bidragit till det milda förloppet, enligt SMI:s beräkningar" (6, sida 10)

Notera bruket av ordet sannolikt. Vilket ju är annu mera svammel eftersom förloppet var lika milt (morbiditeten) i ovaccinerade som vaccinerade länder.

Eller: "Sverige har låga dödstal jämfört med de flesta andra länder och belastningen på sjukvården var inte dramatisk. Vaccinationerna, framför allt av riskgrupper, har sannolikt bidragit till det milda förloppet" (6, sida 42)

Jämfört med de flesta andra länder. Av vilka flera faktiskt har lägre dödstal trots ingen vaccinering eller nästan ingen. T.ex. gav erfarenheterna från Australien och Nya Zealand vid handen att dödligheten var obefintlig. Och återigen bruket av ordet sannolikt, d.v.s. kanske på ren svenska.

"Till skillnad från vanlig säsongsinfluensa visade erfarenheter från tidigt drabbade länder att den här influensan påverkade yngre personer i större utsträckning" (6, sida 10) Försåtligt skrivet eftersom det är inom det normala för den här typen av inluensa varje år typen återkommer.

Och det här: "…11 000 laboratorieverifierade fall [2009]. Det är 5–10 gånger fler än under vanliga år med säsongsinfluensa." (6, sida 10, 42).

Ja, men detta beror ju på att man aktivt letade efter influensan eftersom den hade graderats som allmänfarlig sjukdom (15/5 2009) och dessutom på att man hade skrämt slag på halva befolkningen. I vanliga fall tar man inte ett enda prov på personer med misstänkt influensa, utan snarare för att undersöka om symptomen orsakas av annan sjukdom. Så inte konstigt att antalet lab-verifierade fall plöstligt är många.

Och man avlsutar med att konstatera att det var rätt att vaccinera därför att "simuleringarna pekar på att 6 dödsfall undveks med vaccinationsprogrammet och utan vaccination hade antalet patienter i behov av vård ökat med minst 19 procent, vilket alltså är en underskattning." (6, sida 93)

Jämfört med simuleringar! Alltså med antaganden om en allvarlig influensa, vilket inte inträffade, istället för med det verkliga utfallet. Och varför saknas jämförelser med ovvaccinerade länder och lite vaccinerade länder (vilket är merparten)? Jo, därför att detta skulle motbevisa deras påståenden.

I ECDC:s rapport (48-sidig--inget onödigt pladder här inte) om den europieska beredskapen, vaccinet etc säger man tydligt att det tidigt var klart att detta inte var en allvarlig influensa och undviker att spekulera i ett det skulle ha berott på vaccinet. Angående vaccinets effekt konstaterar man faktiskt enbart att de orsakade ett immunsvar vid testning. Lite roligt är att de kommenterar att bloggosfären inte gick att ignorera. (25)

Förvärrade influensavaccin svininfluensan?
Och som inte det vore nog finns några studier som visar att de som vaccinerades mot säsongsinfluensan för 2008/09 löpte upp till 3 gånger större risk att smittas av svininfluensan. (23) OK denna studie bevisar egentligen lika lite som studierna som är för influensa, men det är ändå intressant för den visar konkret på problemen att få vettiga resultat.

Hemliga experter och hemliga data
Och vidare var studierna inte oberoende: ”det måste finnas vetenskapliga studier att tillgå om vacciner och antivirala läkemedel, även gällande uppföljningen av vaccinationstäckningen, som är oberoende av läkemedelsföretagen. En artikel i BMJ analyserar dessa problem mera i detalj.

Föredragningen för EU-parlamentet om vaccinerna är rätt drastisk. Vaccinerna blev, på ren svenska, godkända utifrån gamla och delvis fel uppgifter:

"De pandemivacciner som injicerats i miljoner personer i Europa omfattades av ett påskyndat godkännandeförfarande som byggde på gamla studier och sammansättningar av vacciner som tagits fram för H5N1-viruset från åren 2005/2007. Zsuzsanna Jakab, före detta direktör för ECDC, svarade i en skrivelse till föredraganden av den 29 september 2009, på frågan om hur säkra tillsatserna i pandemivaccinerna är, att det är sant att man aldrig har godkänt ett vaccin utifrån så lite uppgifter men att man räknar med att extrapolering kan göras från tidigare erfarenheter av samma tillsatser men med olika influensastammar.”(5)

Och det är ju då rätt bestickande att EMA (europeiska läkemedelsmyndigheten), som godkänt bl.a. pandremix, vägrar lämna ut de handlingar som rör ärendet. Som framgår av föredragning för EU-parlamentet:

"Trots att Europeiska ombudsmannens upprepade gånger uppmanat EMA att lämna ut de handlingar som den förfogar över rörande forskningsprotokoll, kliniska prövningar och oönskade biverkningar av de läkemedel som den utvärderar [till] allmänheten." har detta inte skett och därför ser sig parlamentet nödgat att påminna "EMA om dess lagstadgade skyldighet att tillgängliggöra samtliga handlingar ...inbegripet vacciner och antivirala läkemedel som rekommenderats för bekämpning av H1N1-influensan."

Alltså hemliga experter på WHO slår på stora trumman och hemliga experter på EMA godkänner vaccinen. Både WHO och EMA vägrar läman ut handlingarna och information om vilka experterna är och deras bindningar till läkemedlesindustrin. Jag känner verkligen förtoendet växa.

Evidens saknas
Inte konstigt att de vägrar lämna ut data och att experterna är hemliga för flera oberoende analyser av vaccinstudier visar att influensavaccin och anti-viraler är nästintill värdelösa eller har obetydlig verkan mot merparten av influensa och influensaliknande sjukdom. (13-22). Vilket ju inte är konstigt eftersom 85-93% av fallen ju orsakades av andra virus.

Och forskningen i sig är av så dålig kvalitet att av 274 undersökta studier publicerade mellan 1948 and 2007 så är sannolikheten större att vaccin rekommenderas ju sämre studiekvaliteten är. Ibland är det så illa att författarna påstår att vaccinet har effekt trots att deras data visar på motsatsen. Stora avvikelser förekommer ofta mellan slutsats och dataunderlag. (11-12)

Författarna håller inte reda på sina egna siffror, alla resultat är korrigerade till höger och vänster för än det ena och än det andra. Det går sällan att följa vad de egentligen gjort, och det är inte konstigt med tanke på alla korrigeringar. Och hur lätt är det att inte omedvetet vikta korrigeringarna åt det resultat man så gärna vill få bevisat. (Och börjar skickliga statistiker gräva lite så går har influensavaccin t.o.m. bäst effekt före vaccineringen! Men det är en artikel för en annan gång.)

Tom Jefferson säger att "Vad vi har är bevis för omfattande manipulationer av slutsatserna..." (4b).

Och varför förmådde inte pressen gräva i detta?

Man kan ju fråga sig om SMI och socialstyrelsen/SMI besitter rätt kompetens och/eller rätt verktyg för en korrekt och strikt vetenskaplig analys. Vill vi verkligen ha rådgivare som säljer i baisse och köper i hausse?

Och sist men inte minst kan man lita på MSB när de tycker att hanterandet i vackert väder var bra? Vad händer när det är skarpt läge ? På riktigt!

Intressekonflikter och korruption
Något annat som överhuvudtaget inte diskuteras i rapporten är om intressekonflikter eller otillbörig påverkan förekommit. Inom EU är man däremot tydlig: "Europaparlamentet inser att intressekonflikterna bland vissa experter som fungerar som rådgivare till de europeiska folkhälsomyndigheterna leder till misstankar om att det förekommit otillbörlig påverkan" och därför ska "intressedeklarationerna från alla experter som fungerar som rådgivare till de europeiska folkhälsomyndigheterna … offentliggöras, inbegripet från tjänstemän som ingår i informella grupper."(5) och kräver därför att:

"...de vetenskapliga experterna inte har några intressen i läkemedelsindustrin av ekonomiskt eller annat slag som skulle kunna påverka deras opartiskhet. Parlamentet begär att det tas fram europeiska förhållningsregler för utövandet av funktionen som vetenskaplig expert i alla europeiska myndigheter med ansvar för säkerhet, riskhantering och riskberedskap, och kräver att varje expert ska förbinda sig att följa reglernas etiska principer innan han eller hon tillträder sin tjänst." Det måste alltså både påpekas och regleras!

Hur är det inom berörda svenska myndigheter? Statsepidemiolog Annika Linde vid smittskyddsinstitutet upprätthöll ersättning från Roche fram till 2002 för olika insatser. Och efter det har hon föreläst för Roche. (10)

Så inte konstigt att det "i olika medlemsstater lämnats in anmälningar mot tjänstemän om korruption och sammansvärjningar till följd av de avtal som träffades under sommaren 2009 mellan folkhälsoministerier och producenter av vacciner mot H1N1-influensa."

Gränsåtgärder och skolstängningar
Australien och Kina försökte med att stänga skolor och mäta feber på flygpassagerare m.m. för att hindra spridning. Ingetdera fungerade.(24) Barnen stannade inte hemma utan lekte med sina kompisar. Föräldrarna som var hemma riskerade att bli smittade av alla andra förkylningar barn får i skolan. Och föräldrarna måste ju jobba, så då spred de bara smitta på sina jobb. Och när skolorna öppnade ökade spridningen ändå. Sjuka flygpassagerare flyger ju normalt sett inte så inga fastnade i de kontrollerna heller. Och eftersom flygkontrollerna kom efter att influensan nått Australien och Kina var det ju rätt meningslöst att stoppa flyget.

Och här börjar det bli en på tok för long bloggpost, så jag får avrunda med att konstatera att min resa i de medicinska studiernas land, som började kring 2004 bara har gjort mig mer och mer desillusionerad. Studierna är alltför ofta bara för dåliga och autoritetstron på tok för stor.

Som någon sa "Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning." Eller som det så vackert heter "beprövad erfarenhet". Tyvärr.

"Behandling som vi förr bedömde som effektiv på basis av 'beprövad erfarenhet' anses i dag helt värdelös eller i värsta fall skadlig. Det illustrerar hur bräckligt underlaget är när det saknas forskningsresultat."

Andra bloggar om , , , , , , , , , , , , , , .
________________________
Referenser:
(1) J Croneman i DN 2010-09-30
(2) Jacobsson D. Viruset och vaccinet. En undersökning av pressens rapportering kring vacinationen i samband med svininfluensan 2009. Insitutionen för journalistik, medier och kommunikation. Göteborgs universitet 2010-09-13. Arbetsrapport nr 63. ISSN 1101-4679, 49 sidor.
(3) Ghersetti M, Oden T. Pandemin som kom av sig. Om svininfluensan i medier och opinion. Insitutionen för journalistik, medier och kommunikation. Göteborgs universitet 2010. JMG:s bokserie nr 62. ISSN 1101-4652, 150 sidor.
(4) Tom Jefferson statement to the EU parliament
(4a) “An influenza pandemic occurs when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity, resulting in epidemics worldwide with enormous numbers of deaths and illness.
(4b)“What we do have is evidence of widespread manipulation of conclusions and spurious notoriety of the studies.”
(5) “We are supposed to be prepared for a pandemic of some kind of influenza because of the flu watchers, the people who make a living out of studying the virus and who need to attract continued grant funding to keep studying it, must persuade the funding agencies of the urgency of fighting a coming plague.”
Philip Alcabes. Dread: How Fear and Fantasy Have Fueled Epidemics from the Black Death to the Avian Flu. Public Affairs. ISBN: 978-1586486181.
(6) Influensa A(H1N1) 2009 Utvärdering av förberedelser och hantering av pandemin, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsberedskap, 2011.
(7) Influensa A(H1N1) 2009 Delrapporterna från utvärderingen av förberedelser och hantering av pandemin, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsberedskap, 2011.
(8) “...there are some people who make predictions year after year, and they get worse and worse. None of them so far have come about, and these people are still there making these predictions. ... The WHO and public health officials, virologists and the pharmaceutical companies. They've built this machine around the impending pandemic. And there's a lot of money involved, and influence, and careers, and entire institutions!"
Tom Jefferson (influensaexpert, statistiker) i intervju för Der Spiegel 21 Juli 2009
(9) Betänkande om utvärdering av hanteringen av H1N1-influensan 2009–2010 i EU (2010/2153(INI), Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Resolution 1749 (2010) handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1749.htm
OCH
The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed (Social Health and Family Affairs Committee, Paul Flynn, UK)
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12283.htm
(10) Cohen D, Carter J. Conflicts of Interest. WHO and the pandemic flu “conspiracies” av BMJ och The Bureau of Investigative Journalism, London. BMJ 2010; 340:c2912.
(11) Jefferson T. Influenza vaccination: policy versus evidence. BMJ 333(28):912-915,2006.
(12) T Jefferson, C Di Pietrantonj, MG Debalini, A Rivetti, V Demicheli. Study quality, concordance, take home message, funding and impact. Their relationship in influenza vaccines studies. BMJ 338(Feb 12):p. b354, 2009
http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/338/feb12_2/b354?ct=ct.
(13) Thomas RE, Jefferson T, Lasserson TJ. Influenza vaccination for healthcare workers who work with the elderly. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010,
Issue 2. Art. No.:CD005187.
(14) Tom Jefferson, Mark Jones, Peter Doshi, and Chris Del Mar. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults: systematic review and
meta-analysis. BMJ. 2009; 339(dec07_2):p. b5106.
http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/339/dec07_2/b5106?ct=ct
(15) T Jefferson, A Rivetti, A Harnden, C Di Pietrantonj, and V Demicheli. Vaccines for preventing influenza in healthy children. Cochrane Database Syst Rev 1 Jan 2008:p. CD004879
(16) C Cates, T Jefferson, and B Rowe. Vaccines for preventing influenza in people with asthma. Cochrane Database Syst Rev 1 Jan 2008: p. CD000364.
http://highwire.stanford.edu/cgi/medline/pmid;18425863
(17) TO Jefferson, D Rivetti, C Di Pietrantonj, A Rivetti, V Demicheli. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database of Systematic Reviews
2007, Issue 2. Art. No.: CD001269.
(18) Jefferson T, Rivetti D, Rivetti A, Rudin M, Di Pietrantonj C, Demicheli V. Efficacy and effectiveness of influenza vaccines in the elderly: systematic review. Lancet 366:1165 -1174, 2005.
(19) Jefferson T, Smith S, Demicheli V, Harnden A, Rivetti A, Di Pietrantonj C. Assessment of the efficacy and effectiveness of influenza vaccines in healthy children: systematic review. Lancet 2005; 365:773-80.
(20) T Jefferson, C Di Pietrantonj, M G Debalini, A Rivetti, and V Demicheli. Inactivated influenza vaccines: Methods, policies, and politics. J Clin Epidemiol 2008; 1-10.
(21) Jefferson T, Demicheli V, Rivetti D, Jones M, Di Pietrantonj C, Rivetti A. Antivirals for influenza in healthy adults: systematic review. The Lancet 2006; 367: 303-13.
(22) Jefferson T, Di Pietrantonj C, Al-Ansary LA, Ferroni E, Thorning S, Thomas RE. Vaccines for preventing influenza in the elderly. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2010, Issue 2. Art. No.:CD004876.
(23) Viboud C, Simonsen L. Does Seasonal Influenza Vaccination Increase the Risk of Illness with the 2009 A/H1N1 Pandemic Virus? PLoS Med 7(4): e1000259
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000259
(24) Kelly HA et al. We should not be complacent about our population-based public health response to the first influenza pandemic of the 21st century. BMC Public Health 11:78, 7 sidor, 2010.
(25) Amato Gauci AJ et al. Special report: The 2009 A(H1N1) pandemic in Europe. A review of the experience. ECDC 2010.
(26) Doc Ove Lundvall. SBU.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License